హెలికాప్టర్ సూపర్-5 స్టార్స్ క్లబ్-కొత్తది

హెలికాప్టర్ సూపర్-5 స్టార్స్ క్లబ్-కొత్తది

హెలిపిక్1

 

హెలికాప్టర్ సూపర్-5 స్టార్స్ క్లబ్ - గ్వాన్‌యిన్ పర్వత తీర ప్రాంతం, జియామెన్

 

హెలిపిక్2

పోస్ట్ సమయం: సెప్టెంబర్-09-2020